Artikel 1. Toepasselijkheid.

1.1

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Brommerclassics zijn bij uitsluiting van eventuele

andere algemene voorwaarden deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

1.2

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van

deze voorwaarden aanvaardt.

1.3

Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige

bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van

Brommerclassics worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Brommerclassics

ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.

2.1

Alle aanbiedingen van Brommerclassics zijn vrijblijvend en Brommerclassics behoudt zich uitdrukkelijk

het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften

noodzakelijk is.

2.2

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Brommerclassics

Brommerclassics is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te

verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Brommerclassics. dit mee binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de bestelling.

2.3

Producten welke specifiek voor de afnemer worden besteld en niet op onze site als zodanig zijn vermeld, worden

aangeboden onder de vermelding van een afnameverplichting. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u

afstand doet van retourrecht.

Artikel 3. Prijzen en betalingen.

3.1

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief

handeling- en verzendkosten.

3.2

Betaling dient te geschieden per Ideal tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mogelijk kan dit na overeenstemming met Brommerclassics onder rembours dan wel per vooruitbetaling,

3.3

Bij vooruitbetaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de girorespectievelijk bankrekening van Brommerclassics

3.4

Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim

en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het

openstaand bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Brommerclassics bent u een bedrag van

twintig euro (€ 20) aan administratiekosten verschuldigd en indien Brommerclassics haar vordering ter

incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het

openstaand bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Brommerclassics om in plaats daarvan de

daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Brommerclassics gerechtigd (de uitvoering van) de

betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de

uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen

tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Brommerclassics

Artikel 4. Levering.

4.1

De door Brommerclassics opgegeven leveringstijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige

Leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren als wel

de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u

redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de

bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2

Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van Brommerclassics In geval van annulering

van de opdracht door afnemer zullen, wanneer het pakket reeds naar de afnemer is verstuurd en niet door

hem/haar wordt afgehaald, de gemaakte verzendkosten worden verhaald op de afnemer. Indien het pakket nog

niet is verzonden is de annulering van de bestelling kosteloos, tenzij artikel 2.3 van toepassing is.

4.3

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor

verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud.

5.1

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan

Brommerclassics verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het

moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid.

6.1

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.

Indien dit niet het geval is, brengt u Brommerclassics daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen

drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en

gemotiveerd op de hoogte.

6.2

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Brommerclassics de

keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de

factuurwaarde exclusief eventuele verzendkosten daarvan te restitueren.

6.3

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, dan heeft u het recht het product binnen

zeven (7) dagen na aflevering aan Brommerclassics te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval

slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat

de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie.

7.1

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen

ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Brommerclassics, dan wel tussen Brommerclassics en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie

tussen u en Brommerclassics, is Brommerclassics niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht

zijn van opzet of grove schuld van Brommerclassics

Artikel 8. Overmacht.

8.1

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Brommerclassics ingeval van overmacht het

recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder

rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat brommerclassics. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar

maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Brommerclassics en de door haar

ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en

noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen.

9.1

Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Brommerclassics in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Brommerclassics vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.2

Brommerclassics is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

10.1

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van

toepassing zijn, is uitsluitend nederlands recht van toepassing.

10.2

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in

Nederland.

 

 

Winkelmandje

Artikelen: 0 item(s)
Prijs: € 0,00

Uw account

Klik hier om met uw account bestellingen en status te bekijkenNieuwsbrief

Op de hoogte blijven van onze akties?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Zoek
U bevind zich hier: